Siyasal İletişim Danışmanlığı

Siyasal iletişim, genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlamış, kitle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaşmıştır. Siyasal iletişim kavramı ve uygulaması, ikinci dünya savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde doğup gelişmiş, 1960’lı yıllarda da Batı Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bugün de artık siyasal iletişim uygulamaları iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak çok yaygın olarak kullanılmakta, önemi de her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.

“Siyasal arenada birbirini anlama ve anlatma biçimi” şeklinde özetlenebilecek siyasal iletişim faaliyetlerinin süreklilik arz etmesi, başarılı sonuçlar alabilmek için gereklidir.

Siyasal İletişim, bir yönüyle siyasette denetim ve şeffaflığı sağlarken, diğer yönüyle de siyasetçilerin seçmenleri demokratik ikna metotlarıyla etkilemelerine yardımcı olan bir araç görevi de görmektedir.

Siyasal İletişim Danışmanlığı, siyasal partilere yol haritası olacak stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması hizmeti verecektir.

Stratejik İletişim Yönetimi

Küreselleşme sürecinde kitle iletişim araçlarının gelişmesi, kitlelere ulaştırılan mesajların hem içeriğinde, hem de şeklinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Artık klasik iletişim faaliyetleri, mesajların doğru hedef kitleye, doğru araçlarla ulaşmasını sağlamaya yetmemektedir. Kitle iletişimi çeşitlenmiş, iletişim süreci karmaşıklaşmış, hedef kitle daha da parçalı bir hale gelmiştir.

İletişimin Stratejik Yönetimi, karmaşıklaşan kitle iletişim sürecini çözecek “decoder” görevi görmektedir. Reaktif değil, proaktif davranmayı gerektirmektedir. Sorunlar oluştuktan sonra çözüm aramak yerine, sorun oluşturacak zayıf noktaları belirleyip buraları güçlendirerek, sorunları kaynağında çözmeyi hedeflemektedir.

Stratejik İletişim Yönetimi, halkla ilişkilerin stratejik yaklaşımlarından yararlanarak “Perception Management” (Algılama Yönetimi) yaklaşımıyla, mesajların etkinliğini değerlendirir.

Bir örgütün ya da kurumun kamuoyunda farklılıklarının ön plana çıkartılmasında stratejik iletişim yaklaşımının büyük rolü vardır. Stratejik iletişim, farklılıkların altını çizer, “neden bizi tercih etmeleri” gerektiğini vurgular.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, Stratejik İletişim Yönetimi uygulamalarıyla günübirlik değil, uzun vadeli, uzun soluklu çalışmalar yapacaktır. Kalıcı ve sağlıklı olan, aynı zamanda başarının yolunu açan da bu yaklaşımdır. İletişimin Stratejik Yönetimi, hedef kitleye verilen mesajların etkinliğini ölçecek, algılanma oranlarını belirleyecek, eğer yanlış anlaşılan ya da yeterli etkiyi bırakmayan söylemler varsa, bunları anında değiştirecek, hedef kitlenin yanlış bir algılamaya sahip olmasını önleyecektir.


Stratejik Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler özellikle son yıllarda önemli değişim ve dönüşümler geçirmekte, yönetimin etkin bir unsuru haline gelmektedir.

Artık bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilen halkla ilişkiler, yönetimin aldığı kararlarda önemli roller de üstlenmektedir.

Stratejik halkla ilişkiler yaklaşımını yönetim kararlarında etkin hale getiren örgüt ve kuruluşlar, hedef kitlelerine ulaşmada başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Algılama yönetiminin üstünlüklerinden yararlanılan stratejik halkla ilişkiler uygulamalarında, proaktif bakış açısıyla sorunlar daha kaynağında çözülmekte ve kriz oluşturabilecek noktalar önceden belirlenip önlem alınarak krizlerin önüne geçilebilmektedir.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, stratejik halkla ilişkiler uygulamalarıyla siyasette fark oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal İmaj Yönetimi

Küreselleşme süreci, örgüt ve kuruluşlarda rekabete dayalı bir “vizyonu”, değişime duyarlı bir “yönetim anlayışını” ve fark oluşturabilen bir “yönetim kültürünü” zorunlu kılmaktadır.

Günümüzde “değer oluşturabilmenin” en etkili yolu güçlü bir marka ve kurum imajına sahip olmaktan geçmektedir. Marka ve kurum imajı, hedef kitlelere değer sunarak rekabet üstü olmanın yolunu açmaktadır. Güçlü bir marka ve kurum imajı oluşturabilmek için de, başta sunulan ürün ve hizmette olmak üzere, teknolojide, toplumsal sorumluluk ve kalitede ortaya “fark” koymak gerekmektedir. İşte bu “farkı” oluşturmanın tek yolu da güçlü bir “kurum imajı” oluşturmaktan geçmektedir. Siyasal alanda kurumsal imaj yönetimi, partilerin mesajlarının halk nezdinde doğru algılanmasını amaçlamaktadır.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, siyasette hem partilerin hem de adayların imaj çalışmalarına katkıda bulunacak bilimsel üretimler yapacaktır.