Yrd. Doç. Dr. Birol Ertan

Güncel siyaset, ülkemizde çok geniş bir kitlenin umudu olmaktan her geçen gün uzaklaşıyor ve siyaset-siyasetçi ile halk arasında geniş bir uçurum ortaya çıkıyor. Geniş kitleler siyasetten umudunu bütünüyle kestiği gibi, siyasetten geri dönülmez biçimde soğumuş ve siyasetçiler de bu hayal kırıklığından payını fazlasıyla almaya başlamıştır.

Siyaseti geniş kitlelerin umudu ve siyasetçiyi de gurur duyulacak bir kimlik haline getirmek mümkün müdür ? Bu durum, her şeyden önce, siyaset kurumunun ve siyasetçilerin omuzlarına yüklenmiş büyük bir sorumluluktur.

Siyaset ve siyasetçinin içinde bulunduğu tıkanıklıktan kurtulması ve geniş kitleler nezrinde yeniden umut haline gelebilmesi için ADAM Gibi Siyaset projesini öneriyorum.

ADAM Gibi Siyaset Nedir ?

ADAM Gibi Siyaset ; baş harfleri A-D-A-M sözcüğünü oluşturan aşağıdaki 4 unsurdan oluşmaktadır :
Adaletli ,
Demokratik ve Dürüst ,
Akılcı ve
Millet için yapılacak bir yeni siyaset vizyonudur.

Bu dört başlığı açmak istiyorum.

Adaletli siyaset; ülkede her alanda adil bir siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yapının oluşturulması için siyasal, ekonomik ve sosyal bir reform projesinin yaşama geçirilmesi demektir. Adaletli siyaset, her alanda eşitlik ilkesinin mümkün olduğunca yaşama geçirildiği, fırsat eşitliğinin kurumsallaştırıldığı, adam kayırmacılığın, rüşvetin ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı yeni bir siyaset vizyonu ile yaşama geçirilebilir. Adaletli siyaset ilkesi, ülkemizde her alandaki eşitsiz gelişmeyi gidermek amacıyla kentsel-kırsal alandaki uçurumun, Türk-Kürt-Çerkes gibi etnik kimlik ayrımcılıklarının, işçiler-memurlar kapsamındaki farklılıkların ve kadın-erkek ayrımına dayanan her türlü ayrımcılığın fırsat eşitliği temelinde ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Bu anlamda, adaletli siyaset, fırsat eşitliğine ve sosyal politikalara dayanan yeni bir siyaset anlayışının yaşama geçirilmesini gerekli kılmaktadır.

Demokratik ve Dürüst siyaset; her şeyden önce siyasetçilerin, devlet adamlarının, devlet adına hareket eden bürokratların ve ülkede yaşayan bütün vatandaşların devlet-vatandaş ilişkilerinde ve birey-birey ilişkilerinde demokratik kurum ve kuralları sonuna kadar yaşama geçirmesini içermektedir. Bununla birlikte demokratik ve dürüst siyaset; siyasal ve gündelik yaşamda yaşanan iki yüzlülük, yalan, eşitsizlik, ayrımcılık ve güvensizliğe dayanan yozlaşmışlığın ortadan kaldırılarak ülkede güven ve işbirliği kültürüne dayalı yeni bir siyasal kültürün oluşturulması anlamına gelir. Dürüst siyasette özellikle siyasetçiler ve devlet adamları, kişisel çıkarlarını ülke çıkarlarının üstünde tutamayacak, torpil ve partizanlık yapamayacak, yalan beyanlarda bulunamayacak ve ahlak dışı sosyal ilişkilere giremeyecektir. Bunları yapan siyasetçiler ve devlet adamları, siyasal ahlak gereğince siyasetten dışlanacaklardır.  

Akılcı Siyaset; çağdaş ve demokratik yaşam biçiminin gereklerine uygun davranmak anlamına gelip akıl dışı hurafeleri, dinsel ve etnik baskı ortamını, çağdışı eğitim kurumlarını ve demokratik olmayan kurum ve kuralları dışlamaktadır. Bu açıdan, akılcı siyaset, Büyük Atatürk’ün önemle altını çizdiği gibi, ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması için gerekli siyasal, ekonomik ve toplumsal yapının oluşturulması anlamına gelir.

Adaletli, Demokratik ve Dürüst, Akılcı siyasetin diğer önemli bir bileşeni de Millet İçin Siyaset (MİS) anlayışıdır. Siyasetin her türünün nihai amacı, halka hizmet olmalıdır. Yaşadığı ülkenin, ülke insanlarının ve bütün olarak da milletin çıkarlarına ters olan tutum ve davranışlardan kaçınmak, bütün vatandaşların görevidir. Bu sorumluluk gereği olarak siyasetçiler ve siyaset kurumu da Millet İçin Siyaset (MİS) vizyonuna sahip olmak durumundadırlar. Kişisel çıkarların önünde kamu yararını ve milletin ortak çıkarlarını koyan bu anlayış, Millet İçin Siyaset (MİS) olarak isimlendirilebilir.

Ülkemizde tıkanmış olan siyaset kurumunun önünü açmak ve siyaset/siyasetçi-vatandaş ilişkilerinde yaşanan güvensizliğin ortadan kaldırılmak için yeni bir siyasal vizyon olan ADAM gibi MİS siyasetinin zaman geçirilmeksizin benimsenmesi, yararlı ve zorunludur.