1-Türkiye-Afrika Sivil Toplum Kuruluşları Forumu, 14-16 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul’da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir. Toplantı, TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından düzenlenmiş ve işbirliği ile kalkınma ana teması üzerine odaklanılmıştır. Toplantıya Afrika ülkelerinden doksan sivil toplum kuruluşu (STK), Afrika Birliği, medya , uzman kişiler ile Türkiye’den seksen beş STK katılmışlardır. Bu çerçevede, ekonomi ve kalkınma, ticaret, eğitim ve sağlık, demokrasi, insan hakları ve yönetişim, turizm ve çevre, bilim ve teknoloji, enerji, gençlik ve aile ile Afrika’nın uluslararası konumu ve Kıta’da barış ve istikrarın sağlanması üzerinde durulmuş, bu hususlarda, Türk STK’ları ile Afrikalı STK’lar arasında gerçekleştirilebilecek işbirliği alanları üzerinde görüş teatisinde bulunulmuştur.

2-Bu Forum sırasında, Türk ve Afrikalı STK’lar, Afrika’nın her alanda kalkınmasına, yönelik olarak birlikte çalışma kararı almışlardır. Bu kararın, 18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesine katılacak Devlet ve Hükümet Başkanlarının da dikkatlerine sunulması ve ilgili kamu otoritelerinin bu sürece olan desteğinin hayati öneminin vurgulanması oy birliği ile benimsenmiştir.

3-Söz konusu Forum’da, Türk ve Afrikalı STK’ların etkin bir işbirliğini gerçekleştirmeleri için ortak bir eylem planını da tespit etmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu eylem planı her şeyden evvel, Türk ve Afrikalı STK’lar arasında yeterli ve etkili düzeyde bir iletişim ağının kurulmasını öngörmektedir. Bu nedenle, insani ve kalkınma yardımları, yoksullukla mücadele, altyapı, eğitim, kültür ve gençlik, kadın ve aile etkinlikleri, sağlık, su ve gıda güvenliği, çevre, bilim ve teknoloji, insan hakları ve iyi yönetişim, barış ve güvenlik konularını içeren çalışma gruplarının oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu çalışma gruplarının iki yılda bir toplanarak tespit edecekleri eylem programları çerçevesinde, gerçekleştirilen etkinlikleri denetlemeleri, yapılması gerekenleri planlamaları, Türk ve Afrikalı STK’lar arasındaki işbirliğinin sağlanması suretiyle mümkün olabilecektir.

4-Türk ve Afrika STK Forumu bünyesinde bir Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ve İşbirliği Platformu (USTKİP) kurulması da kararlaştırılmıştır. Böylelikle, Afrikalı STK’lar bilgi ve deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek hem iletişim hem de işbirliği imkanlarını etkinleştirmiş olacaklardır. Platformun iletişim ağı olarak Türkçe ve Afrika Birliği resmi dillerinde www.ustkip.org adresinden yayın yapacak bir web portalı kurulması konusunda mutabakata varılmıştır.

5-Türk STK’ları acil durumlar, Afrika’nın kalkınması ve sanayileşmesi ile ilgili bütün konularda gerekli desteği ve yardımı sağlamaya hazırdırlar. Uluslararası suç ve terörizm gibi yükselen tehditler ve riskler üzerinde karşılıklı işbirliği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu husus, Forum sırasında Afrikalı STK’lara iletilmiş ve çok olumlu bir şekilde karşılanmıştır.

6-Türk STK’larının programlı, etkin bir stratejiye dayalı çalışmalarını yukarıda zikredilen Çalışma Grupları aracılığı ile Afrika’da arttırmaları, Afrikalı benzer örgütlerle işbirliğinde bulunmaları, Afrika’nın sorunlarının çözümüne yardımcı olacak ve bu şekilde Kıta’da barış ve istikrarın yerleşmesine de katkıda bulunulacaktır. Ayrıca, Türk STK’larının Afrika’ya ilgileri, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile olan her alandaki ilişkilerine olumlu etkide de bulunacaktır.

16 Ağustos 2008, İstanbul

Not: Daha detaylı bilgi için TASAM’ın web sayfasını (www.tasam.org) ziyaret edebilirsiniz.