TBMM yeni yasama yılına yeni “İç tüzük” değişikliğini uygulayarak girecek. TBMM’de, iç tüzük değişikliğinde ve Meclis’in fiziki yapısında uygulanmaya başlanan değişiklikler hayata geçmeye başladı. Meclis kampüsü içinde yeni halkla ilişkiler binasının inşaat çalışmaları devam ederken, Meclis’i gizli kameralarla koruma projesi kapsamındaki çalışmalara da hız verildi.

TBMM Başkanı Köksal Toptan tarafından hazırlanan ve 2. yasama yılında Anayasa Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen ve yeni yasama yılında da Genel Kurul’da görüşülecek olan yeni İç tüzük değişikliği pek çok yenilik getiriyor.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Meclis tarihinde ilk kez Genel Kurul’da katip üyeler yerine eğitimli spikerler görev yapacak. Genel Kuruldaki evrak okuma görevi, katip üyeler yerine Başkanlık Divanınca belirlenecek, spikerlik eğitimi almış görevliler tarafından yerine getirilecek.Sivil toplum kuruluşlarının yasama çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmaları sağlanacak. Komisyonlara, hükümet temsilcisi ve uzmanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çağrılacak.

YASAMA FAALİYETLERİNE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ DE KATILACAK
Komisyonlara, hükümet temsilcisi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çağrılacak. Komisyonlar, gündemiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarından yazılı veya sözlü görüş isteyebilecekler. Bütçe kesin hesap ve faaliyet raporlarının görüşülmesi de yeni esaslara bağlanıyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerini, kesin hesaplarını ve faaliyet raporlarını ilgili komisyonlara, mahalli idarelerin genel faaliyet raporunu ise İçişleri Komisyonuna gönderecek. Komisyonlar, bütçeler ve kesin hesaplarla ilgili görüşlerini iki ayrı rapor halinde kendilerine havale tarihinden itibaren 10 gün içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna iletecek.

ALT KOMİSYONLAR KURULACAK
İçtüzük değişikliğine göre; Plan ve Bütçe Komisyonunda, “Bütçe” ve “Kesin Hesap” olmak üzere iki ayrı alt komisyon kurulacak. Bütçe alt komisyonu, bütçe kanunu tasarısı ve ekleri ile diğer komisyonlar tarafından idare bütçeleriyle ilgili hazırlanıp gönderilen raporları görüşecek. Kesin hesap alt komisyonu ise kesin hesap kanunu tasarısı ve ekinde yer alan belgeleri, genel uygunluk bildirimini, Sayıştay raporları ile diğer komisyonlardan gelecek kesin hesap ve faaliyet raporları hakkındaki raporları ele alacak. Alt komisyonlar hazırladıkları raporları, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacaklar.

SAYIŞTAY RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay tarafından sunulan raporları, ilgili komisyonlara havale edilmesi için TBMM Başkanlığına sunacak. Komisyonlar, kendilerine gönderilen raporlarla ilgili görüşlerini 30 gün içinde Plan ve Bütçe Komisyonuna iletecekler. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek.TBMM Başkanlığına sunulan Sayıştay raporları, genel görüşme konusu olacak. Genel Kurulda bu raporlar üzerinde siyasi parti gruplarına, komisyona, hükümete ve şahısları adına 2 milletvekiline söz verilecek. Sayıştay tarafından sunulan, ancak yasama döneminin sonuna kadar Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ya da Genel Kurul’da görüşülmeyen raporlar hükümsüz sayılacak.