“Yönetişim Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren dile getirilmeye başlanan bir model olmuştur. Yönetişim kavramı Türkiye’de çeşitli platformlarda değişik içeriklerle tartışılmış, kavram bazı çevrelerce kamu yönetiminde yaşanan sorunların çözümünde önemli bir araç olarak kabul edilirken bazı çevreler sermayenin etkinliği artıran ve yönetim üzerinde baskı kurmasını kolaylaştıran içi boş moda bir kavram olması gerekçesiyle yönetişime karşı çıkmıştır. Türkiye 1992 Rio Konferansının temel belgesi olan Gündem 21’i Hükümet başkanı düzeyinde temsil edildiği bir katılımla imzalamış ve daha sonra Gündem 21 faaliyetleri kapsamında toplumdaki çeşitli aktörler tarafından ortaklık ve işbirliği sergilenmiştir. Bu kapsamda merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle Ulusal Gündem 21 Planı hazırlanmış, diğer yandan çeşitli belediyelerce Yerel Gündem 21’ler hazırlanmaya başlanmıştır.

Son dönemde çıkarılan mevzuatta yönetişim alt yapısının kurulduğu görülmekle birlikte, uygulamada bazı sorun alanlarının varlığı karşımıza çıkmaktadır. Her şeyden önce bu konuda toplumsal mutabakat henüz sağlanamamıştır ve sistemin işleyişini gözetecek mekanizmalar da mevcut değildir. Yönetişim günümüz Türk kamu yönetiminde devlet tarafından genel yaklaşım olarak kabul edildiğine göre, yönetişimin tüm ilkelerinin hayata geçirilmesi ve sistemin etkili olarak işleyebilmesi için gerekli mekanizmaların kurulmasına ilişkin bazı adımların atılması gerekli görülmektedir. Bu amaçla yapılması gerekenler, öncelikle yönetime katılmaya olanak sağlayan ve hatta teşvik eden kanalların açılması, hem kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarında hem de vatandaşlarda yönetişimi destekleyecek siyasal kültürün ve zihniyet değişiminin yerleştirilmesi, ayrıca toplumun örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılarak sivil toplumun geliştirilmesi, tüm yönetsel süreçlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin hakim kılınması, öngörülen hedeflere kaynakların en iyi şekilde kullanılmasıyla ulaşılması, iyi işleyen bir yargı sisteminin kurulması ve etkili insan kaynakları politikalarının hayata geçirilmesi olmalıdır…”

Devlet Planlama Teşkilatı’nın ülkemizin önde gelen bilim adamları ve uzmanlarına hazırlattığı “KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM” başlıklı “Özel İhtisas Komisyonu Raporu”nun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.siyasaliletisim.org/pdf/raporlar/KamudaiyiYonetisimNasilSaglanacak.pdf