“Bu çalışma milliyetçiliğe/ulusalcılığa ve ulus olgusuna ilişkin son dönem çağdaş milliyetçilik literatürünün kuramsal bir değerlendirmesini amaçlamaktadır. Farklı bir ifadeyle, milliyetçilik ve millet/ulus olgusuna ilişkin kuramsal yaklaşımlara odaklanarak su sorular tartışılacaktır. Uluslar modern midir yoksa modern öncesine mi aittirler? Sivil ve etnik milliyetçilik arasında ne tür bir ilişki vardır? Ulus olma ile etniklik arasında nasıl bir ilişki vardır? Milliyetçiliğin retoriği nedir? Neden milliyetçilik bir söylemsel oluşum olarak ele alınmalıdır? Milliyetçiliğin simgesel boyutu nedir? Ulusal/Milli kimlik nedir? Ulusal kimlik nasıl kavramsallaştırılmaktadır? İşte bu sorular bağlamında milliyetçiliğin modern toplumsal, kültürel ve siyasal yasamda oynadığı önemli rol çözümlenmeye çalışılacaktır…”

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Gökalp’ın daha önce Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (Cilt:7, 2007) yayınlanan Milliyetçilik kavramı üzerine özgün analizler içeren makalesinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Milliyetçilik; Kavramsal Bir Değerlendirme