hammer“Devlet için bir düzen oluşturmak ve toplum için sarsılmaz bir istikrar kaynağı olmak fonksiyonunu pekiştirmek için Anayasalarda değiştirilemez ya da ebedi kurallara yer verilir. Sonsuzluk güvencesinin Anayasada yer almasıyla, zımnen bu kuralın kendisinin değiştirilemez olduğu şart koşulmuş ve Anayasa koyucu ve Anayasayı değiştiren yasama organı ayırımı ile bu organlar arasındaki hiyerarşi yazılı olmayan bir şekilde normlandırılmıştır. Diğer yandan Anayasanın istikrarı durağanlıkla karıştırılmamalıdır. Anayasa sadece bugünün değil geleceğin de gereksinmelerini karşılayabilmelidir. Parlamentoların tereddütle karşılanacak karmaşık siyasal reform girişimlerine gerek kalmadan Anayasa Mahkemelerinin yapacakları yorumlarla bu tür sorunlara çözüm getirilmeleri mümkündür…”

Prof. Dr. Zafer GÖREN’in İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (Yıl: 8, Sayı 16, Güz 2009) yayınlanan makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

ANAYASA KOYAN ERK VE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN SINIRLARI