Prof. Dr. Murat KARAGÖZ – Yrd. Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ

yolsuzlukekonomikbuyumeYolsuzluk konusu, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları üzerindeki etkilerinden dolayı özellikle son otuz yıldan beri iktisatçılar ve diğer kurumlar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Yolsuzluk-ekonomik büyüme ilişkisi konusunda başlıca iki yaklaşım mevcuttur. Birinci yaklaşıma göre, yolsuzluklar ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkide bulunmaktadır. İkinci yaklaşım ise yolsuzlukların ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağını ileri sürmektedir. Diğer taraftan birçok çalışmada yolsuzluğun ekonomik büyümeyi kamu ve yabancı yatırım harcamaları yoluyla etkilediği ortaya konulmuştur. Bu nedenle yolsuzluk, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasında çok-yönlü bir ilişki bulunması akla uygundur. Bu bağlamda anahtar kavram ise kurumsal kalitedir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen etkileşim göz önünde bulundurularak Türkiye örneğinde yolsuzluk, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki ilişki ekonometrik yöntemler kullanılarak araştırılmaktadır. Analiz sonuçları ekonomik büyüme ile yolsuzluk arasında, büyümeden yolsuzluğa doğru bir nedensellik olduğunu, kamu harcamaları ile yolsuzluk arasında ise bir nedenselliğin bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Prof. Dr. Murat KARAGÖZ ve Yrd. Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ’ün SAYIŞTAY Dergisi’nde (Sayı: 76) yayınlanan makalelerinin tam metnini aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz:

YOLSUZLUK, EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ