ENTELE1Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL – Doç. Dr. E. Pelin BAYTEKİN

“Bilgi toplumunda bilginin yeni ekonomiyi şekillendirme gücüne sahip olması ve bilginin ekonomide rekabetçi üstünlük sağlayan önemli bir üretim faktörü haline gelmesi, işletmeleri fiziksel varlıklardan ziyade bilgi ürünü maddi olmayan varlıklara sahip olmaya yöneltmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan kavram, entelektüel sermaye kavramıdır. Entelektüel sermaye, temel olarak insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olarak üç bileşenin karşılıklı etkileşiminden meydana gelmektedir.

Entelektüel sermayenin önemli bir yapı taşını oluşturan insan sermayesi, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve davranışların toplamından oluşmaktadır. Yapısal sermaye ise, bir işletmenin sahip olduğu araç, gereç ve süreçler toplamıdır. Müşteri sermayesi ise, işletmenin sahip olduğu müşterileri ile ilişkisine atfedilen değer olarak açımlanabilir. Bilgi toplumunda işletmelerin yeni zenginliği olarak kabul edilen entelektüel sermayenin yönetimi ve artırılması oldukça önemlidir.

Bu bağlamda çalışmanın amacı ‐entelektüel sermaye ve bileşenlerinin ele alınmasının ardından‐ halkla ilişkiler yönetiminin, insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri ser‐mayesinin artırılması ve yönetimi konularında dolaylı veya doğrudan katkı sağlayan bir işletme fonk‐siyonu olma özelliğine sahip olduğunu ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kapsamlı bir literatür analizi yapılarak konu ele alınmaya çalışılmıştır.”

Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL ve Doç. Dr. E. Pelin BAYTEKİN’in İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nde (Sayı:31) yayınlanan makalelerinin tam metnini aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE  ‐HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME‐