satranProf. Dr. İsmail Efil – Dr. Göksel Alpan

“Çalışmanın amacı; evrendeki düzensizliğin, belirsizliğin, bilgi eksikliğinin ve kullanılamaz hale gelmiş enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilecek “entropi” kavramını metafor olarak kullanarak, tüm entropi kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefleyen, yeni bir yönetim modelinin kavramsal temellerinin oluşturulmasıdır.

Çalışma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak, çok disiplinli ve bütünsel bir yaklaşımla yürütülmüş ve entropi kavramının; uygarlık tarihi, ekonomi, siyaset bilimi, ekoloji, kuantum fiziği, nanoteknoloji, bilgi teorisi, ağ bilimi, sistem kuramı, isletme yönetimi, yönetim felsefesi gibi birçok disiplinle olan ilişkisi incelenmiştir.

Çalışmada öncelikle “entropi” kavramı tanımlanmış ve bu kavramla ilgili; ısı ölümü, madde kaosu, bilgi entropisi, sosyal entropi, negatif entropi, entropik verimlilik, tersinirlik, doğal entropi, teknolojik entropi gibi kavramlar açıklanmıştır. İzleyen bölümlerde ise günümüzde yaşanan ekonomik, politik, ekolojik, sosyal ve yönetsel sorunlar ile entropi kavramı arasındaki ilişkiler kurularak önemli küresel entropi kaynakları incelenmiştir.

Çalışmanın son bölümünde ise; kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve isletmelerde uygulanabilecek, “Toplam Entropi Yönetimi” adlı yeni bir yönetim modelinin kavramsal temelleri oluşturulmuştur…”

Business and Economics Research Journal’da yayınlanan (Volume 2, Number 1, 2011) Uludağ Üniversitesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Efil ve Dr. Göksel Alpan imzalı makalenin tam metni için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

Bir Yönetim Modeli Önerisi: Toplam Entropi Yönetimi