mustafagencerPROF. DR. MUSTAFA GENCER

“Bugün toplumun yeniden inşası tarihçi Kemal Karpat’ın belirttiği gibi, entelektüel mirası kendi içinde yeniden değerlendirmenin yanında demokrasi, teknoloji, eğitim ve sosyal adaleti de içine alan yeni fikirlerin ve güçlerin dahil edilmesiyle gerçekleşecektir. Hiçbir sosyo-kültürel sistem, kendi değerler sistemi ve değişim metotları göz ardı edilerek dönüştürülemez. Bir sosyal sistem olarak İslam, şayet değişimi içselleştirme metotları doğru şekilde anlaşılır, yorumlanır ve uygulanırsa değişim ve adaptasyon için bir vasıta olabilir.

Nitekim ne geçmişteki muhayyel bir altın çağa dönerek kurtuluş arayanlar, ne de kendi toplumlarının kültürel özelliklerini görmezden gelen ve kendi tasavvurlarına uygun gelen bir modele yaslanan “modernist” entelektüeller ülkenin ihtiyaç duyduğu dönüşümü gerçekleştirebilmişlerdir. İthal modeller ancak bir süzgeçten geçirildiği ve toplumun tarihi, kimliği, kültürel mirası ve değişen durumları benimseme metotları ile uyumlu olduğu takdirde etkin olabilmişlerdir. Bu tür bir dönüşümün en güzel örneği 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği siyasi / kültürel dönüşümdür. Sultan-halife değişimi meşrulaştıran bir aktör olmuş ve modern Türkiye’nin temellerini oluşturan geniş çaplı bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir…”

Prof. Dr. Mustafa GENCER’in Turkish Studies (Volume 3/2 Spring 2008) dergisinde yayınlanan makalesinintam metni için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

OSMANLI – TÜRK MODERNLEŞMESİ SÜRECİNDE KÜLTÜR, DİN VE SİYASET İLİŞKİLERİ