Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Siyaseti

Ulusal güvenlik siyasaları çıkarlara ve algılanan tehditlere göre değişen dinamik politikalardır.  Tarihsel süreç içinde ontolojik, sosyopolitik ve jeopolitik koşullara göre yeniden belirlenen bu politikalar 1990’lardan sonra küreselleşme ve neoliberalizmin...

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi

“Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması amacıyla hazırlanan yasa taslaklarında en köklü değişiklikler, denetim ve personel yönetimi alanında yapılmaktadır. Denetime ilişkin düzenlemelerin çok boyutlu olarak tartışılması zorunlu görünmektedir. Bu düzenlemeler, yerel...

Demokratik Rejimlerin Dayanakları ve Türk Siyasal Kültürü

“Türk toplumundaki yaşanılan en son sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeler Türk siyasal kültüründe demokrasiyi destekleyen niteliklerin artmasına ve siyasal demokrasiye engel olabilecek tutumların yavaş yavaş kırılmasına ve Türkiye’deki siyasal parti kutuplaşması...

Türkiye’de demokrasiden e-demokrasiye geçiş süreci

“İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı demokrasiyi destekler. Bu nedenlerin listesi neredeyse sonsuzdur. Bazıları için demokrasi bireylerin ya da bireylerin oluşturduğu grupların çıkarlarını korumanın bir yoludur. Diğerleri içinse demokrasi ortak iyinin elde edilmesi...

Uluslar arası Politika Yakınsaması…

“Politika yakınsaması, karşılaştırmalı kamu politikası alanının önemli çalışma konularından biridir. Ancak, söz konusu kavramın Türk kamu yönetimi literatüründe yeterince incelendiğini ve tartışıldığını söyleyebilmek mümkün değildir. Bu yüzden, en azından başlangıç...

Avrupalılaşma, Avrupalı mı?

Bu makalenin amacı ‘Avrupalılaşma’ sürecinin Avrupalılar tarafından nasıl algılandığını değerlendirmektir. İlk olarak, Avrupalılaşma kavramı, küreselleşme ve yerelleşme kavramları ile karşılaştırılmalı olarak analiz edilecektir. İkinci olarak, ‘Berlusconi-Schulz...